ไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยในสายตาของใคร

ขอเพียงแค่คุณมีความตั้งใจ และพร้อมที่จะลงมือทำ

เราพร้อมที่จะไปกับคุณในทุก ๆ ก้าวที่คุณเดิน

                                                    - มาลารัตน์ มฆวัตสกุล (โค้ชรัตน์) -

" ออกแบบพัฒนาสิ่งที่ใช่ ให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้องค์กรอย่างตรงประเด็น บนพื้นฐานของความจริงใจ"

ด้านฝึกอบรมและเวิร์กชอป

ออกแบบและดำเนินการอบรมด้านการพัฒมนาทักษะการบริหารคน ทั้งหัวข้อการอบรมและรูปแบบให้เหมาะสมกับปัญหาหรือความต้องการ เวิร์กชอปเฉพาะขององค์กรให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือยุทธศาสตร์องค์กร ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านเครื่องมือและวิธีการจาก Points® of You, เกมส์, กิจกรรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการอบรม

รับเป็นที่ปรึกษาในด้านการวางแผน ปรับปรุงระบบงานการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และความทันสมัยของเทคโนโลยี อำนวยการในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ด้านที่ปรึกษา

รับโค้ชบุคคลทั่วไป ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาชีวิต ในด้านงาน การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพ เรื่องส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้โค้ชชีมีความสุข หาทางออกให้กับปัญหา สร้างสภาวะความสอดคล้องมั่นคงภายในใจ ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กร และลดความขัดแย้งภายใน เพื่อการพัฒนาและความยั่งยืนขององค์กร

การโค้ชชิ่ง

eading People in Workplace

(การนำผู้คนในองค์กร)

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารนำผู้คน ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการติดต่อประสานงานภายในสถานที่ทำงาน เพื่อความชัดเจนและนำไปสู๋ความสำเร็จตามที่องค์กรคาดหวัง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และบริบทของโลกธุรกิจยุคใหม่

eading Yourself

(การนำตนเอง)

มุ่งเน้นค้นหา เข้าใจ และพัฒนาศักยภาพภายใน อันส่งผลต่อพฤติกรรม กรอบความคิดของตนเอง และลงมือเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความสำเร็จ ในแบบฉบับที่ตัวเองเลือก

ผลงานที่ผ่านมา

Strategic Performance Management System Project ประจำปี 2018 and Strategic Performance Management System Review for 2019

งานด้านที่ปรึกษา

Clients-ลูกค้า

  • โครงการโค้ชผู้บริหารด้านวัฒนธรมข้ามชาติและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย 
  • ที่ปรึกษาระบบการบริหารและจัดการด้าน HR 
  • Team Building and Result Oriented for Core members
  • พัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นผลลัพธ์ และทีมเวิร์ก

งานด้านที่ปรึกษา และโค้ชผู้บริหาร

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างสุขในองค์กร

Consulting

Consulting

Consulting

Consulting

Consulting

Consulting

Cashbox Auto Co.,Ltd

Consulting

Consulting

Consulting

Consulting

Consulting

Consulting

บ. ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

หลักสูตร : หัวหน้างานมืออาชีพ    FM Master Co.,,Ltd.

 With Partner 

L

L

INHOUSE TRAINING​

CONSULTING SERVICE​

COACHING

หลักสูตร : หัวหน้างานมืออาชีพ      FM Master Co.,,Ltd.

Effective Teamwork 26-Pacific Health Care

Effective Teamwork

Effective Teamwork

Effective Teamwork

Effective Teamwork

Effective Teamwork

Effective Teamwork

Excellent Supervisor สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Excellent Supervisor

Excellent Supervisor

Excellent Supervisor

Excellent Supervisor

Excellent Supervisor

Excellent Supervisor

HR Professional People Management

HR Professional People Management

HR Professional People Management

HR Professional People Management

HR Professional People Management

HR Professional People Management

HR Professional People Management

Leadership Communication London institute

Leadership Communication London institute

Leadership Communication London institute

Leadership Communication London institute

SEARCH​

HERE

“ เติมเต็มให้ชีวิตบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ”

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok 10120

Copyright © 2020 BECOACHRATTN All Rights Reserved.

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, Tungmahamek Sathorn,

Bangkok 10120

DESIGN  by​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!

​โทรหาเรา คลิกเลย!