HR ระดับมืออาชีพในบทบาทโค้ช สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำให้ดีขึ้น ​

HR ระดับมืออาชีพในบทบาทโค้ช สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำให้ดีขึ้น

หากคุณเป็นHR ระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์มานาน อาจคิดว่าการโค้ช หรือที่ใคร ๆ มักถูกแปลเป็นภาษาไทยว่าการสอนงาน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วมานานหลายปี ในการแนะนำ สอนและช่วยผู้จัดการหรือผู้บริหารให้มีความรู้และความสามารถ ในการจัดการและบริหารคนให้ดีขึ้น

 

ถ้าคุณรู้สึกหรือคิดเช่นนี้ อยากให้ลองปรับความเข้าใจใหม่ค่ะ เพราะทักษะการโค้ชนั้น คือกระบวนการกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเกิดการเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตนเอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารขององค์กรได้ การโค้ชนอกจากจะช่วยกระตุ้นความคิดแล้ว ยังสะท้อนมุมมองให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดีที่สุด ในแบบฉบับของตัวเองและเหมาะสมสำหรับองค์กรได้

 

ในโลกแห่งยุคดิจิทัลและ Internet of Things การเปลียนแปลงท่ามกลางความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือมีการขึ้น (VUCA World) รูปแบบการสอนงานอย่างเดิม ๆ ความไม่เข้าใจพฤติกรรมของคนในแต่ละช่วงเจน มีผลกระทบต่อการพัฒนาและการทำงานของพนักงานในองค์กร การขาดทักษะการสื่อสาร การยึดติดความสำเร็จ วิธีการรูปแบบงานแบบเดิม ๆ  ส่งผลต่อความอยู่รอดในธุรกิจปัจจุบันมาก ในฐานะฝ่าย HR ซึ่งจะต้องสามารถเชื่อมโยงภารกิจ เป้าหมายขององค์กรนำมาวางแผน จัดการระบบงานอันเกี่ยวข้องกับกำลังพล รักษาและพัฒนาความสามารถของคนในองค์กร จำเป็นต้องมีทักษะการโค้ช เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

เพราะเมื่อ HR ระดับมืออาชีพรับบทบาทในการเป็นโค้ชขององค์กร จะทำตั้งแต่เปิดใจรับฟัง ตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นและสำรวจความคิด จากผลการทดสอบ การทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป้าหมายขององค์กร สะท้อนการรับรู้จนทำให้เกิดเข้าใจทั้งจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงในแต่ละบุคคล จนกระทั่งสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนตัวเองจนสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม การสื่อสาร ทัศนคติ กรอบความคิด ความเข้าใจในตนเอง เป็นต้น เมื่อผู้นำมีความเข้าใจถึงบทบาท การแสดงออกที่มีผลกระทบต่อความคิดและผู้คนรอบข้าง สภาพแวดล้อมในการทำงานก็จะเปลี่ยนแปลงไป

 

ในขณะที่โค้ชด้านธุรกิจ หรือ Business Coach อาจจะทำงานกับผู้บริหาร หรือระดับจัดการที่มากความสามารถ ส่วนบทบาทการโค้ชของฝ่าย HR นั้น จะทำงานร่วมกับผู้จัดการและหัวหน้างานทุกคนในทุกระดับขององค์กร นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมบทบาทของฝ่าย HR ในฐานะโค้ชนั้น เป็นเรื่องท้าทายและมีความจำเป็นสำหรับองค์กร

 

ข้อเสนอแนะในการนำเสนอให้กับผู้บริหารอนุมัติ

ในฐานะ HR ขององค์กร ควรนำเสนอกับผู้บริหารองค์กร ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการโค้ชการสร้างความเป็นผู้นำ อันป็นเรื่องเร่งด่วนในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น

 

การช่วยแก้ปัญหาขององค์กร - นำเสนอการโค้ชสร้างความเป็นผู้นำ ให้เป็นเสมือนการลงทุนทางทรัพยากร ที่จะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆให้องค์กรได้ ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจว่า การโค้ชสร้างความเป็นผู้นำนั้น จะสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรได้

 

การสร้างความผูกพันกับพนักงานระดับล่างในทางที่ดี การพัฒนาหัวหน้า ผู้ซึ่งสามารถชี้นำ กระตุ้น และส่งเสริมทีมของเขา เป็นกุญแจสู่การพัฒนาพนักงานระดับล่างๆขององค์กร ผู้จัดการส่วนใหญ่ได้รับการฝึกสอนงานแล้ว แต่ไม่ได้ถูกสอนให้เป็นผู้นำ หรือมีภาวะผู้นำ ดังนั้นการโค้ชสร้างความเป็นผู้นำ จะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมโยง ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกทีมแต่ละคน จะทำงานสุดความสามารถของเขาหรือเธอได้เอง โดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น ก่อนที่พวกเขาจะสามารถเริ่มเข้าใจถึงผู้อื่น และรับมือกับความแตกต่างในทางที่ดี

 

การเป็นผู้นำที่เหมาะสมปรับไปตามสถานการณ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเป็นผู้นำแต่ละแบบมาพร้อมกับข้อได้เปรียบ คำถามที่องค์กรอาจเผชิญคือ รูปแบบไหนที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผู้นำควรปรับรูปแบบของเขาหรือเธออย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ สถานการณ์เช่นนี้ต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมหรือไม่ สถานการณ์นี้ ตัดสินใจยากและเสี่ยง จำเป็นต้องใช้เวลาหรือไม่

 

บทบาทการเป็นโค้ช สำหรับ HR ระดับมืออาชีพนั้นมีมากกว่าการโค้ชผู้จัดการรายบุคคล

ในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและรวมกระบวนการฝึกอบรม ตรวจสอบการใช้จ่ายของทรัพยากร ข้อมูลประจำตัวของโค้ชภายนอกและให้ความช่วยเหลือกับการวัดและการกำหนดผลการฝึกอบรมให้กับหัวหน้างาน ระดับจัดการได้

 

นอกจากนี้ ยังสามารถนำแนวคิดของการโค้ช ช่วยให้ผู้นำเข้าใจถึงความสำคัญของการให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่พนักงานเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถขององค์กร

 

แหล่งที่มา

https://www.thebalancecareers.com/what-s-the-new-coaching-role-for-hr-staff-1917841

 

https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/behavioral-competencies/leadership-and-navigation/Pages/Leadership-Coaching.aspx 

 

02-becoachrattn_com

SEARCH​

HERE

“ เติมเต็มให้ชีวิตบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ”

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok 10120

Copyright © 2020 BECOACHRATTN All Rights Reserved.

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, Tungmahamek Sathorn,

Bangkok 10120

DESIGN  by​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!

​โทรหาเรา คลิกเลย!